PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
psykografia


Psykografia on saksalaisen filosofian tohtori Dietmar Friedmannin kehittämä voimavarasuuntautunut, prosessiluonteinen persoonallisuusoppi. Tämän typologian eli luokittelujärjestelmän tarkoituksena on lisätä ihmistuntemusta. Tutkiessaan Eric Bernen transaktioanalyysin kolmen minätilan (lapsi, aikuinen, vanhempi) ja kolmen elämänalueen (tunne, ajattelu, toiminta) vastaavuuksia Friedmann totesi näiden vaikuttavan ihmisten persoonallisuuteen erilaisilla painotuksilla. Psykografian lähtökohtana on, että ihmiset voidaan jakaa eri persoonallisuustyyppeihin sen perusteella, miten he suosivat ja laiminlyövät ajattelua, toimintaa tai tunteita. Tämän suosimis- tai laiminlyöntitavan mukaan psykografian perustyypit on nimetty suhdetyypeiksi, asiatyypeiksi ja toimintatyypeiksi. Lisäksi kullakin perustyypillä on kolme alatyyppiä. Friedmann löysikin myös yhtäläisyydet psykografian ja enneagrammin välillä. Usein kuitenkin riittää pelkästään perustyyppien tunteminen.

Psykografia persoonallisuustyyppien kuvausten ja tuntomerkkien lisäksi käsittelee myös kunkin tyypin luonnollista kehityssuuntaa ja ratkaisumahdollisuuksia. Tässä onkin psykografian voima muihin typologioihin verrattuna. Psykografian avulla näkee, mitä elämänalueista ajattelu, toiminta tai tunteet suositaan ja mitä laiminlyödään. Tämä avaa mahdollisuuden tietoiselle itsensä kehittämiselle, koska laiminlyödyt alueet sisältävät kätkettyjen taitojen lisäksi tasapainottavia tekijöitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on saada omaan itsenäiseen ja tasavertaiseen käyttöönsä niin tunne, ajattelu kuin toimintakin. Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.

Psykografin tyyppien tunteminen auttaa oman itsensä tuntemisessa ja sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. Psykografia lisää huomattavasti yhteistyötaitoja toisten ihmisten kanssa, erilaistenkin. Psykografian yksi tärkeimmistä päämääristä on oppia kohtelemaan itseään ja muita oikeudenmukaisemmin ja oppia ymmärtämään eri tyyppien käyttäytymismalleja ja –motiiveja. Psykografia luo hyvän pohjan voimavarakeskeisten menetelmien yksilölliselle toteuttamiselle sekä itsehoidolle. Psykografia ottaa huomioon, että me ihmiset olemme erilaisia ja käyttää sitä tietoa hyväkseen.

Ota yhteyttä:

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

linkki Psykografia Ry:n nettisivuille

Paljon lisää tietoa ja ihmistuntemusta tarjoaa WSOY:n julkaisema kirja
Kuka minä oikeastaan olen
(Dietmar Friedmann / Klaus Fritz, suom. Ritva Abao)

Kuka minä oikeastaan olen